• English
  • فهرست بستن

    آیا شما محصولات خود را صادر میکنید؟ بیشتربه چه کشورهایی؟

    ما در حال تحقیق بازار در بازارهای هدف شامل کشورهای CIS، افغانستان و عراق هستیم . لیست محصولات و قیمت را برای چند کشور ارسال نموده ایم و منتظر دریافت سفارش هستیم.