• English
  • فهرست بستن

    در مورد کلید محافظ جان نوشته بودید و حتی اسم متن نیز به این نام”گلید محافظ جان” نگارش شده. ولی در انتهای متن آمده که نمی تواند کاربرد محافظ جان داشه باشد!یعنی فرار از مسئولیت؟ یا عوام فریبی؟!

    همان گونه که در توضیحات ذیل مشخص می باشد کلید محافظ جان با حساسیت بالاتر از ۳۰ میلی امپر نمی تواند محافظ جان انسان باشد.

    کلیدهای محافظ جان (رله نشت جریان( AEG با حساسیت ۱۰ و ۳۰ میلی آمپر ، انسان را از برق گرفتگی و مرگ نجات می دهد.

    کلیدهای محافظ جان (رله نشت جریان) با حساسیت بالاتر از ۳۰ میلی آمپر ، فقط جهت حفاظت وسایل برقی کاربرد دارد و نمی تواند به عنوان محافظ جان مورد استفاده قرار گیرد