• English
  • فهرست بستن

    در مورد کلید محافظ جان نوشته بودید و حتی اسم متن نیز به این نام”گلید محافظ جان” نگارش شده. ولی در انتهای متن آمده که نمی تواند کاربرد محافظ جان داشه باشد!یعنی فرار از مسئولیت؟ یا عوام فریبی؟!

    همان گونه که در توضیحات ذیل مشخص می باشد کلید محافظ جان با حساسیت بالاتر از ۳۰ میلی امپر نمی تواند محافظ جان انسان باشد.…

    قرائت کنتورهای دیجیتال به چه صورت میباشد؟ چگونه تشخیص دهیم اوج بار ، کم بار ، میان باری رو تا بتوانیم اطلاعات مصرف را به اداره برق گزارش دهیم؟ مدل کنتور MTF200

    نحوه قرائت کنتور تکفاز MTF200F یا MTF200 (ساخت شرکت توس فیوز) جهت آگاهی از میزان مصرف و اعلام آن به اداره برق به شرح ذیل…