• English
  • فهرست بستن

    رونمایی از کنتور دیجیتال بومی

    پیاده سازی هر چه بهتر نیازهای مشتریان، افزایش امنیت ارتباطات و همچنین استفاده از نیروهای متخصص داخلی این مجموعه را بر آن داشت تا اقدام به ساخت کنتورهای تماما بومی نماید.