• English
  • فهرست بستن

    رونمایی از نرم افزار MTFSoft

    با توجه به نیاز به یک نرم افزار بومی ارتباط با کنتورهای دیجیتال جهت قرائت و برنامه ریزی این کنتورها اولین نسخه از نرم افزار MTFSoft توس فیوز در سال ۱۳۹۰ انتشار یافت.