• English
  • فهرست بستن

    آغاز پروژه کنتورهای هوشمند

    با توجه به حرکت کشور به سمت تجمیع اطلاعات کنتورها و امکان کنترل مصرف مشترکین از راه دور نیاز کشور به کنتورهای هوشمند با این قابلیت ها احساس شد و به سرعت بررسی و ساخت این کنتورها در دستور کار واحد تحقیق و توسعه قرار گرفت.