• English
  • فهرست بستن

    سمینار آموزشی لوازم اندازه گیری در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

    سمینار آموزشی لوازم اندازه گیری به مدت دو روزدر محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار گردید. در طی این سمینار، کارشناسان توس فیوز با تشریح دستورالعمل های قرائت و نصب انواع کنتور تکفاز و سه فاز و همچنین بیان مشخصات فنی و نقات قوت این کنتورها به آموزش بالغ بر ۲۲۰ نفر از پرسنل و پیمانکاران این شرکت توزیع پرداختند.